• Logo UM
  • Logo BIP Toruń
  • Logo Facebook
Remont mostu baner Tymczasowy most baner

Co zostało zrobione i co przed nami

24 marca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy mostu drogowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kontrakt o wartości: 122.806,890 zł będzie realizowało konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DRAMAL Sp. z o .o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum). Wykonawca ma 20 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie inwestycji. W dniu 30 marca 2020 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przekazał wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy i przygotowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekt jest kluczowym dokument, który wskaże dokładne terminy i harmonogram robót. Do wdrożenia go w życie i fizycznego rozpoczęcia prac konieczne jest uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę wszystkich uzgodnień m.in. przez służby ratunkowe i porządkowe oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

W połowie kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o.  z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum), na mocy umowy podpisanej 24 marca 2020 r. na kwotę: 122 806 890,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie robót przypada na koniec listopada 2020 roku

28 kwietnia 2020 r. dla ruchu został zamknięty jeden pas ruchu (wschodni, czyli ten w kierunku Starówki). Do dyspozycji kierowców wykonawca pozostawił  dwa pasy ruchu– skrajny, zachodni pas oraz środkowy, do tej pory pełniący rolę suwaka. Zostały z niego usunięte słupki drogowe. Taki układ pozwolił na utrzymanie ruchu przez most w obu kierunkach. Dla pieszych i rowerzystów udostępniony był chodnik po stronie zachodniej. Zamknięcie wschodniego pasa, pozwoliło  na zwiększenie szerokości jezdni, która zostanie  wykorzystana w kolejnych etapach prac.

15 maja 2020 r. na moście drogowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu ruszył II etap rozbudowy. Prace przeniosły się na przeciwny, skrajny pas ruchu (ten od strony zachodniej). Kierowcy, tak jak do tej pory, mają do dyspozycji dwa pasy ruchu! Piesi zaś mogą poruszać się jednym chodnikiem. Na moście J. Piłsudskiego zachowany jest dwukierunkowy ruch na moście. Z kolei na zamkniętym pasie zachodnim rozpoczęły się roboty zasadnicze obejmujące m.in.: rozbudowę chodnika,  reprofilację płyty jezdni i ułożenie nowej nawierzchni drogowej. W tym etapie prac  ruch pieszy i rowerzystów. Odbywa się chodnikiem  od strony starówki.

25 maja 2020 r. z uwagi na niski poziom wody w Wiśle odstąpiono od budowy mostu tymczasowego. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zawarł aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą.   

Jednym z zadań Generalnego Wykonawcy  było wbicie w dno Wisły 258 sztuk pali, które miały stanowić podporę dla przęseł przeprawy tymczasowej. Najistotniejszym czynnikiem dla tego typu prac jest odpowiedni stan wód, co najmniej 2,5 metra. Niestety w tym roku mamy do czynienia ze stanem suszy hydrologicznej. Stan wody w Wiśle w Toruniu spadał sukcesywnie przez cały kwiecień, osiągając poziom zdecydowanie niższy niż średnia wieloletnia (204 cm stan na dzień 01.04.2020 r. z tendencją spadkową – 143 cm na dzień 30.04.2020 r.) Występujące w maju niewielkie opady nie wpłynęły znacząco na poprawę tej sytuacji. Niestety niski stan wód wyklucza żeglugę w rejonie projektowanej przeprawy tymczasowej, a tym samym uniemożliwia wykonanie robót, polegających na pogrążaniu pali pod budowę przeprawy tymczasowej. Z analiz wynika, że tendencja ta będzie się utrzymywała. Wobec tych okoliczności, została podjęta decyzja o odstąpieniu od budowy przeprawy tymczasowej a wykonawca podjął się takiego przeorganizowania prac na moście drogowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby możliwe było utrzymanie dwukierunkowego ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Zgodnie z podpisanym aneksem ruch na moście J. Piłsudskiego będzie się odbywał po dwóch pasach ruchu o szerokości 3 m każdy, o łącznej przepustowości nie mniejszej niż  18 500 (osiemnaście tysięcy pięćset) pojazdów na dobę. Natomiast ruch rowerowy i pieszy dopuszczony będzie jedną stroną mostu. Wyłącznie mostu z ruchu będzie możliwe w godzinach nocnych  (od 22:00 do 5:00) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) przy utrzymaniu ruchu wahadłowego, a ewentualne całkowite wyłączenie ruchu będzie możliwe jedynie w wybrane soboty i niedziele lub święta. W przypadku całkowitego wyłączenia mostu z ruchu komunikacja miejska pojedzie mostem gen. E. Zawackiej. Zapisy aneksu gwarantują mieszkańcom utrzymanie kluczowych parametrów organizacyjnych tj. możliwość przekraczania Wisły w dwóch kierunkach  oraz termin zakończenia robót przewidziany na koniec listopada 2021. Utrzymana zostanie także oczekiwana przez nas jakość prac, co wykonawca gwarantuje wydłużeniem okresu gwarancji z 5 do 6 lat na izolację płyty pomostu. Rezygnacja z mostu tymczasowego spowoduje pomniejszenie umowy o kwotę  3 116 820,00 zł brutto.

2 czerwca 2020 r. na dwóch przęsłach mostu wykonawca rozstawia rusztowania, co jest konieczne do wykonania antykorozyjnych prac na obiekcie.

10 czerwca 2020 r. na placu Daszyńskiego i placu Skarbka została wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Zmiana dotyczyła oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnej. Wprowadzone korekty ułatwiają poruszanie się w obrębie nowego mostu drogowego w Toruniu.

30 czerwca 2020 r. w godzinach od 21.00 do 6.00 prowadzono roboty związane z frezowaniem nawierzchni. W związku z tym na moście obowiązywał ruch wahadłowy. Roboty trwały 3 dni.

8 lipca 2020 r. wykonawca robót wbił w dno Wisły- w bliskim sąsiedztwie mostu, poza torem wodnym, 10  dalb cumowniczych. Dzięki nim jednostki pływające wykorzystywane na budowie, w tym ponton transportowy, będą mogły być bezpiecznie zacumowane na środku rzeki.

14 lipca 2020 r. w nocy na moście pojawiły się betonowozy. Ma to związek z rozpoczęciem przez wykonawcę betonowania płyty pomostu. Betonowanie ma związek z naprawą płyty betonowej obiektu, czyli z jej reprofilacją. Realizowane prace pozwolą na uformowanie spadków podłużnych i poprzecznych, co zapewni sprawny odpływ wody z mostu do urządzeń odwadniających. W dalszej kolejności na płycie betonowej zostaną ułożone warstwy izolacyjne i nowa nawierzchnia bitumiczna.

14 sierpnia 2020 r. na moście pojawiły się pierwsze krawężniki oraz kapa chodnikowa. Prace te są prowadzone po stronie zachodniej, czyli tej wyłączonej z ruchu. Na całej długości zostanie ułożone 900 m krawężnika. 

21 sierpnia 2020 r. od strony placu Armii Krajowej, w niedalekim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego i przyczółka mostu,  rozpoczęła się budowa odwodnienia obiektu. Prace rozpoczęły się od wykonania studni na głębokości  10 metrów.

24 sierpnia 2020 r. trwają prace antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu. Wykonawca zdemontował rusztowania z przęsła 6 i przełożył je na przęsło 4. Prace te realizuje około 40 osób. Są one wykonywane przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, które podają wodę podczas czyszczenia konstrukcji.

początek września 2020 r. na przęsłach ułożono izolację MMA, na którą zostaną ułożone dwie warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna.

10/11 września 2020 r. rozpoczęło się układanie pierwszej warstwy asfaltu lanego. Prace był prowadzone nocą, przy ruchu wahadłowym.

październik 2020 r. wykonawca planuje kontynuowanie betonowania, robót antykorozyjnych na obiekcie i montaż wsporników od wody dolnej ( konstrukcja stalowa ) – przęsło 5,6,7.

październik 2020 r. wykonawca kontynuował betonowanie, roboty antykorozyjne na obiekcie i montaż wsporników od wody dolnej ( konstrukcja stalowa ) .

Do 28.10.2020 r. zamontowano ich 72 sztuki. Dzięki wspornikom możliwe będzie poszerzenie istniejącego chodnika do chodnika i sciezki rowerowej. Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów będzie po obu stronach obiektu.  

listopad 2020 r. wykonawca prowadzi roboty antykorozyjne na obiekcie mostu. Ich pierwszy etap, obejmujący konstrukcję stalową nad niweleta jezdni zakończył się 19 listopada 2020 r. Przyspieszenie prac w tym zakresie było możliwe dzięki nocnym pracom na obiekcie. Aby zapewnić poprawność ich wykonania w jesiennej aurze wykonawca sprowadził na budowę nagrzewnice i osuszacze.

22 listopada 2020 r. wprowadzono kolejną zmianę organizacji ruchu na moście. Front robót został przeniesiony na środkowy pas jezdni. Kierowcy jadąc od strony centrum poruszają się środkowym pasem ruchu, z którego po 450 metrach ( czyli w połowie mostu), przejeżdżają na prawy skrajny pas ruchu.

22/23 listopada 2020 r. na środkowym pasie  została sfrezowana stara nawierzchnia  od podpory P5 do podpory P9. Płyta ustroju nośnego jest czyszczona i przygotowywana do robót zbrojarskich. Po oczyszczeniu powierzchni i zakończeniu robót zbrojarskich, rozpocznie się betonowane tego odcinka.  

1 / 2 grudnia 2020 r. na środkowym pasie  rusza betonowanie płyty ustroju nośnej obiektu. Ma ono związek z naprawą płyty betonowej obiektu, czyli z jej reprofilacją. W dalszej kolejności na płycie betonowej zostanie wykonana izolacja natryskowa i nowa nawierzchnia z asfaltu lanego.   Do rozbudowy mosty wykonawca użyje 1500 m3 betonu.
 
12 grudnia 2020 r. z ruchu zostaje wyłączony  pas środkowy na całej długości, a samochody zostają skierowane na  zewnętrzne pasy. Pozwoliło to na frezowanie środkowego pasa, na odcinku od placu Rapackiego do połowy mostu.
 
22 grudnia 2020 r. trwa umacnianie wału przeciwpowodziowego w okolicach placu Armii Krajowej. Prace są prowadzone po stronie zachodniej. Umacnianie wału polega na wykonaniu około 300 kolumn gruntowo-cementowych, które zabezpieczą wał przed wysoką wodą. Kolumny mają długość 7 metrów i średnicę 60 cm. Część z tych kolumn będzie stanowiła  fundament dla pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów. Pochylnia powstanie w niedalekim sąsiedztwie drogi prowadzącej m.in. do Zamku Dybowskiego. Z kolei schody umożliwią zejście z chodnika mostu pod obiekt.  Umacnianie wału potrwa do końca stycznia przyszłego roku.
 
13 stycznia 2021 r. Po krótkiej przerwie wznowiono prace przy rozbudowie mostu drogowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Od strony placu Armii Krajowej, za pierwszą podporą, wykonywane są kolumny cementowo-gruntowe, które zabezpieczą wał przed wysoką wodą. Z kolei na środkowym pasie mostu wykonawca przygotowuje trzy pierwsze przęsła pod zbrojenie.
 
3 lutego 2021 r. na budowę toruńskiego mostu im. marsz. Józefa Piłsudskiego transportem z Niemiec dotarła dylatacja. Będzie ona montowana nad filarami mostu w czerwcu tego roku. Do tego czasu elementy dylatacyjne będą składowane na zapleczu  placu budowy.
 
4 lutego 2021 r.  rozpoczął się montaż paneli po stronie zachodniej mostu, tj. od strony Bydgoskiego Przedmieścia. Dzięki nim po obu stronach mostu powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 4,2 m. Kompozyty posiadają specjalna powłokę antypoślizgową, która wykonana jest w dwóch kolorach: szarym-przeznaczonym dla pieszych i czerwonym dla rowerzystów. Panele są układane na wspornikach, które wcześniej zostały przedłużone. Po ich zamontowaniu, przyjdzie czas na bariery, balustrady, instalację teletechniczną i oświetlenie.
24 lutego 2021 r. na budowę dotarł kolejny transport paneli. Do tej pory ułożono ich 34 sztuki. Montaż cały czas trwa po stronie zachodniej mostu.

24 lutego 2021 r. na budowę dotarł kolejny transport paneli. Do tej pory ułożono ich 34 sztuki. Montaż cały czas trwa po stronie zachodniej mostu.

W nocy z 3 na 4.03. 2021 r. po zimowej przerwie wznowione zostało nocne betonowanie. Na czas wykonywania tych prac został wprowadzony ruch wahadłowy. 

11 marca 2021 r.  Wykonawca rozpoczął  montaż  balustrad wewnętrznych , które rozdzielą ruch pieszy od konstrukcji stalowej mostu. Dodatkowo będą  stanowiły  kanały teletechniczne.

15 marca 2021 r. rozpoczęcie prac antykorozyjnych dolnej części konstrukcji mostu, poniżej poziomu jezdni (przęsło 8).

20 marca 2021 r. zmiana organizacji ruchu na moście. Wykonawca udostępnił środkowy pas ruchu do połowy obiektu. Ruszyła rozbiórka pasa wschodniego.

15 kwietnia 2021 r. zmiana organizacji ruchu na moście. Do ruchu udostępniono pas środkowy i zachodni. Front robót przeniesiono na pas wschodni (od strony Starówki)

7 maja 2021 r. częściowe udostępnienie do ruchu nowego ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie mostu drogowego im. marsz. J. Piłsudskiego. Wykonawcy rozpoczyna  prace na sąsiednim chodniku.

7 maja 2021 r. na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego dokonano korekty dot. konstrukcji barier na rozbudowywanym moście im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zmianach bariery nie będą zasłaniały widoku z mostu na m.in. Zamek Dybów.

17 maja 2021 r. wykonawca przystępuje do wykonywania fundamentu pod windy, które zostały zaprojektowane na podporze 2.

4 czerwca 2021 r. trwa czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji pod mostem. Na początku czerwca wykonano 50% zakresu rzeczowego.

25 czerwca 2021 r. od godziny 22.00 do poniedziałku 27 czerwca 2021 r. pierwsze weekendowe wyłączenie z ruchu kołowego mostu drogowego im. marsz. J. Piłsudskiego. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się bez zakłóceń. W czasie zamknięcia była układana pierwsza z siedmiu dylatacji. Stalowy kolos ma 10,8 metrów długości i wazy 3,2 tony. W sumie wykonawca musi zamontować 7  dylatacji.

2-4 lipca 2021 r. kolejne weekendowe zamknięcie mostu. Wykonawca zamontował kolejne dwie dylatacje.

9-11 lipca 2021 r. w czasie weekendowego wyłączenia z ruchu kołowego mostu zostały zamontowane kolejne dwie dylatacje.

16-18 lipca 2021 r. kolejny pracowity weekend na moście. Wykonawca zamontował kolejne dwie dylatacje. Zostały one wbudowywane na całej szerokości mostu, co wymusiło konieczność jego całkowite wyłączenia z ruchu. Równolegle na moście układano także warstwę asfaltu-warstwę wiążącą na odcinku około 500 metrów . Trwały także roboty antykorozyjne pod obiektem -przęsło nr 2.

23-25 lipca 2021 r. wykonawca rozpoczął instalację okablowania do oświetlenia i iluminacji obiektu mostowego i czyszczenie nawierzchni przed układaniem ostatniej warstwy nawierzchni, tzw. warstwy ścieralnej z asfaltu lanego.

30 lipca do 1 sierpnia 2021 r. od strony placu Armii Krajowej rozpoczęło się układanie asfaltu lanego. Został on ułożony do połowy mostu.

6-8 sierpnia 2021 r.  kontynuacja układania asfaltu lanego na moście. Nawierzchnia została ułożona na całym obiekcie.

13-15 sierpnia 2021 r. na dojazdach zostało wykonane odwodnienie i zamontowano wpusty  

20-22 sierpnia 2021 r. wykonano podbudowę i warstwę wiążącą na dojazdach do mostu

26 sierpnia 2021 r.  na budowę dotarł transport  kompozytów -paneli – 7 sztuk , każdy ma od 10 do 13 metrów długości i 4 metry szerokości. Panele będą montowane po stronie zachodniej, czyli od strony Starówki.

27 sierpnia 2021 r. trwają przygotowania do montażu bariery energochłonnej (strona wschodnia)  oraz bariery przeciwrozbryzgowej (strona wschodnia). Wykonawca wierci kotwy pod słupki. Trwają prace przy wzmacnianiu przyczółka na podporze 1 polegające na wykonywaniu narzutu z mieszanki betonowej  pod ciśnieniem.

27-29 sierpnia 2021 r. na dojazdach do mostu drogowego im. marsz.  J. Piłsudskiego  została ułożona ostatnia warstwa nawierzchni tzw. warstwa ścieralna.

4 września 2021 r. zakończyły się roboty antykorozyjne obiektu. Prace zostały wykonane pod obiektem i nad jezdnią.

6 września 2021 r. na  moście drogowym im. marsz. J. Piłsudskiego, od strony wschodniej, czyli tej od strony Starówki, rozpoczął się montaż  paneli. Docelowo powstanie z nich ciąg pieszo-rowerowy, identyczny jaki mamy po przeciwnej, zachodniej stronie mostu.

6-10 września 2021 r. na dojazdach do mostu, nad podporami skrajnymi została wykonana dylatacja bitumiczna (2 sztuki). W istniejącej nawierzchni wykonawca wykonał nacięcie o szerokości 40 cm. W to miejsce wbudował specjalna mieszankę asfaltową, która jest bardziej elastyczna i trwała niż zwykła nawierzchnia.

23 września 2021 r. rozpoczęła się budowa pierwszego z dwóch punktów widokowych od strony Starówki.  Będą one zlokalizowane na podporze 4 i 5. Jeden  z nich, na podporze 5,  jest już prawie gotowy. Dół stalowej konstrukcji trzeba tylko wypełnić panelami, takimi jak są montowane na ciągu pieszo-rowerowym. Potem montaż balustrad i pierwszy z dwóch punktów widokowych po stronie wschodniej będzie gotowy. W sumie na moście będą docelowo trzy punkty widokowe.

29 września 2021 r. trwa montaż barier drogowych na moście drogowym im. marsz. J. Piłsudskiego. Ocynkowane elementy są mocowane za pomocą kotew do kap chodnikowych, po obu stronach obiektu. W sumie na całym obiekcie  zostanie ich zamontowanych  1800 metrów. Za barierami będą jeszcze montowane osłony przeciwbryzgowe.

początek  października 2021 r.  montaż barier kablowych, kontynuacja robót antykorozyjnych na podporach nurtowych, wykonywanie granitowych schodów, które umożliwią zejście z Bulwaru Filadelfijskiego na most drogowy im. marsz. J. Piłsudskiego.

połowa października 2021 r. na moście kontynuowane są prace montażowe barier drogowych oraz błotochronów. Docelowo na toruńskim moście zostanie zamontowanych 1800 mb. błotochronów oraz 1820 mb. barier drogowych. Kontynuowane są roboty przy montażu kabli elektrycznych i światłowodowych. 

19 października 2021 r. trwają prace przy budowie kolektora deszczowego, który zapewni odprowadzenie wody z obiektu mostowego do kanalizacji. Pracownicy kontynuują budowę schodów na podporze P1  z bulwaru na most. Schody docelowo powstaną po stronie wschodniej i zachodniej podpory. Rozpoczęto naprawę wózków rewizyjnych, które umożliwią przeglądy okresowe w czasie eksploatacji obiektu. W sumie pod obiektem są 4 wózki i 1 na Małej Wisełce.

28 października 2021 r. rozpoczęcie zbrojenia podpory P6 (strona wschodnia), docelowo zapewni ona zejście z obiektu na plażę.

30 października 2021 r. malowanie oznakowania poziomego na moście.

2 listopada 2021 r. rozpoczęcie montażu oświetlenia jezdni.

8 listopada 2021 r. zabetonowany został fundament pod schody na podporze P6 ( strona wschodnia).

15 listopada 2021 r. po stronie zachodniej ruszył montaż opraw oświetleniowych, które oświetlą ciąg pieszo-rowerowy. Kontynuowane są roboty elektryczne i budowa dojazdów do obiektu od strony chodników.

druga połowa listopada 2021 r. od strony placu AK i Starówki kontynuowane są roboty na dojazdach przy schodach. Montowane są barierki na pochylni dla niepełnosprawnych i schodach skarpowych (od strony placu Armii Krajowej). Zakładane są bariery kablowe i balustrady zewnętrzne na chodnikach.      

11 grudnia 2021 r. rozpoczęcie montażu iluminacji mostu. Do zamontowania jest 360 naświetlaczy.

17 grudnia 2021 r. uruchomienie oświetlenia chodnika po stronie wschodniej mostu.

18 grudnia 2021 r. światła zapaliły się wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej. W tym dniu odpalono oświetlenie nad jezdnią.

20 grudnia 2021 r. decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK-771.1.55.2021. JW. na użytkowanie obiektu budowlanego  mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu w ciągu drogi krajowej nr 15.  

31 grudnia 2021 r.
uruchomienie iluminacji na moście w sylwestrowej, kolorowej aranżacji

14 stycznia 2022 r. otwarcie dla ruchu ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej (od strony starówki). Likwidacja tymczasowych przejść dla pieszych od strony placu Armii Krajowej i placu Rapackiego. Przejścia były wyznaczone na czas budowy ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej. 

15 luty 2022 r. na moście rozpoczął się montaż urządzeń dźwigowych. Prace rozpoczęły się na podporze P2 od strony zachodniej. Windy umożliwią przemieszczanie się z poziomu mostu drogowego im. marsz. J. Piłsudskiego na promenadę nabrzeża Wisły oraz na plażę. Warto dodać, że na podporze P6  będą zamontowane schody, ale już bez wind.

22 marca 2022 r.  zgłoszenie wykonawcy robót  do Urzędu Dozoru Technicznego  o gotowości do odbioru urządzeń dźwigowych

28 marca 2022 r. malowanie oznakowania poziomego na ciągach pieszo-rowerowych

29 marca 2022 r.  inwestycja pn. Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego zakwalifikowała się do finału konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w

14 kwietnia 2022 r. uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń dźwigowych. Decyzja została wydana po uprzedniej kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.

Zamknij